Het dagelijks bestuur van het Corps Adspiranten Verkeersvlieger wordt uitgevoerd door dé Senaat, bestaande uit vijf studenten die zich gedurende onbepaalde tijd inzetten voor de vereniging. De Senaat wordt door de ALV gekozen om het verenigingsbeleid te waarborgen en de belangen van de leden van hét CAVV te behartigen. Dit doet zij onder meer door contact te onderhouden met de directie van de KLM Flight Academy, de ontspanning voor de leden te bevorderen en de sociale band tussen de leden te verstevigen. Daarnaast is dé Senaat een centraal aanspreekpunt voor al haar leden en commissies. Hierbij borduurt dé Senaat voort op het verenigingsbeleid, de statuten, het HR en actuele ontwikkelingen.

De huidige Senaat heeft zich als volgt geconstitueerd:

Profielfoto Sheeran

Stef van der Meer - Voorzitter

De voorzitter van de Senaat leidt in principe de vergaderingen zoals in de statuten vermeld en is veelal de spreekbuis van de vereniging met betrekking tot mededelingen naar de schoolleiding indien deze buiten de reguliere vergaderingen om gaan. De voorzitter wordt in veel gevallen ook door de schoolleiding aangesproken indien er vragen en mededelingen zijn die niet kunnen wachten tot het tijdstip waarop een regulier overleg met de schoolleiding plaatsvindt.

Profielfoto Ducklives

Maurits Maters - Secretaris

De secretaris van de Senaat is verantwoordelijk voor het maken van notulen van de vergaderingen welke de Senaat bijwoont, indien de Senaat verantwoordelijk is voor die notulen. Tevens verzorgt de secretaris de notulen van Senaatsvergaderingen en is hij verantwoordelijk voor het verzorgen van mededelingen van de Senaat. De secretaris houdt ook de archieven, in de ruimste zin van het woord, bij van de vereniging en verzorgt de in- en uitgaande post van de vereniging, ook die naar verenigingen met vergelijkbare doelstellingen als die van het CAVV.

Profielfoto Wiener

Eveline Schnitzler - Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het bewaken en administreren van alle gelden van de vereniging. Zij meldt ook onverwijld tijdens de Senaatsvergaderingen de financiële toestand van de vereniging. Tevens is de penningmeester verantwoordelijk voor het maken van financiële verslagen zoals vermeld in Huishoudelijk Reglement.

Profielfoto Daddy Longnek

Jinte Gouka - Commissaris O&O

Onder de verantwoordelijkheid van de commissaris O&O vallen alle commissies welke de vereniging rijk is. Hij controleert de commissies op het uitvoeren van hun verantwoordelijkheden. De commissaris O&O verplicht zich tevens gedurende elke Senaatsperiode een of meer lezingen te organiseren.

Profielfoto Cockcaptain

Nouska van Waveren Hogervorst - Commissaris Sport

De commissaris Sport is verantwoordelijk voor de organisatie van de bezoeken van de vereniging aan sportweekenden welke door andere verenigingen georganiseerd worden en zorgt voor een soepele financiële afwikkeling van deze weekenden in samenwerking met de penningmeester van de Senaat. Tevens verzorgt zij de sportzaken van de vereniging, zoals de interne en in de toekomst wellicht ook de externe sportcompetitie.